Blues na Siewierskim Zamku – konkurs

W tym roku po raz pierwszy w ramach festiwalu Blues na Siewierskim Zamku odbędzie się konkurs amatorskich zespołów oraz solistów.
Przesłuchania konkursowe odbędą się 4 lipca od godzin południowych na dziedzińcu Zamku.

Regulamin Konkursu „Blues na Siewierskim Zamku”

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, zwany dalej Organizatorem, ogłasza otwarty konkurs zespołów muzycznych i solistów w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Bluesowego „Blues na Siewierskim Zamku”. Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest: Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Siewierzu ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz.
2. Termin Konkursu:
a) rozpoczęcie Konkursu: 4 lipca 2015 r. – Zamek w Siewierzu
b) termin składania/nadsyłania zgłoszeń: 3 czerwca 2015 r.
c) termin przesłania informacji o zakwalifikowaniu do Konkursu: 10 czerwca 2015 r.
d) rozstrzygnięcie Konkursu: 4 lipca 2015 r.
3. Celem Konkursu jest promocja młodych amatorskich zespołów muzycznych i solistów oraz wymiana doświadczeń artystycznych.
4. Uczestnicy Konkursu:
a) konkurs kierowany jest do amatorskich zespołów oraz solistów grających muzykę, która wywodzi się z szeroko rozumianego bluesa. Mogą w nim brać udział zespoły i soliści
z akompaniamentem na żywo, którzy nie zajmują się muzyką profesjonalnie i nie mają podpisanej umowy z żadną wytwórnią płytową.
5. Konkurs adresowany jest do wykonawców powyżej 15 roku życia.
6. W przypadku, gdy w zespole znajdują się osoby niepełnoletnie wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz wyjazd na Festiwal.
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Zasady Konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie Organizatorowi płyty CD/DVD
z nagraniem materiału dźwiękowego z repertuaru zespołu/solisty, a także wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik niniejszego regulaminu.
2. Wymagania techniczne:
a) płyta CD/DVD musi zawierać dwa nagrania muzyki nagranej w formacie mp3 lub wave.
3. Płyta CD/DVD musi być opisana nazwą zespołu/solisty i tytułami oraz nazwiskami autorów zawartych na niej utworów.
4. Płytę CD/DVD opisaną, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2015 r. (w przypadku wysyłki zgłoszenia pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego) na adres: MGCKSiT Siewierz, ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz z dopiskiem „Blues na Siewierskim Zamku”.
5. Zgłoszenia, które doręczone zostaną na adres Organizatora po 3 czerwca 2015 r. nie wezmą udziału w Konkursie.
6. Płyta nie spełniająca wymagań technicznych i/lub dostarczona bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego nie weźmie udziału w Konkursie.
7. Każdy zespół/solista nadesłać może tylko jedno zgłoszenie.
8. Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa zgłaszający.
9. Komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem Dyrektora Festiwalu po zapoznaniu się
z materiałem zakwalifikuje do udziału w konkursie 8 wykonawców.
10. Zespoły/soliści zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do konkursu drogą mailową do
10 czerwca 2015 r. Komisja kwalifikacyjna konkursu wybrana przez Organizatora dokona kwalifikacji uczestników na podstawie materiałów muzycznych nadesłanych wraz ze zgłoszeniem. Komisja kwalifikacyjna oceniać będzie między innymi poziom wykonawczy, brzmienie, aranżację i ogólne wrażenie artystyczne.
11. Wykonawcy biorący udział w konkursie zobowiązani są do stawienia się w miejscu o ustalonej
z organizatorami godzinie w celu przeprowadzenia próby dźwięku. Brak zespołu/solisty
o umówionej godzinie będzie rozumiany jako rezygnacja z prawa do próby.
12. Kolejność występu zostanie ustalona losowo w dniu konkursu.
13. Prezentacja jednego wykonawcy nie może przekroczyć 15 minut.
14. Konkurs odbędzie się z udziałem publiczności.
15. Wykonawcy przyjeżdżają z własnymi instrumentami i wzmacniaczami.

blues_na_siewierskim_zamku_zamek

Jury
1. Zwycięzcy Konkursów zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu, w którego skład wejdą osoby zaproszone przez Organizatora, m.in.: profesjonalni muzycy i przedstawiciel Organizatora.
2. Jury oceni między innymi poziom wykonawczy, brzmienie, aranżację i ogólny wyraz artystyczny.
3. Wszystkie decyzje komisji kwalifikacyjnej i Jury są nieodwołalne.

Nagrody
1. Na podstawie decyzji Jury, przyznane zostaną nagrody finansowe ufundowane przez Sponsora Festiwalu:
a) I miejsce – nagroda finansowa w kwocie 2000 zł (brutto),
b) II miejsce – nagroda finansowa w kwocie 1000 zł (brutto),
c) Wyróżnienie.
2. Nagrodą dodatkową dla laureata I miejsca będzie 30 minutowy występ w drugim dniu Festiwalu tj. 5 lipca 2015 r.
3. Organizator nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia zespołów i solistów zakwalifikowanych do Konkursu. Zespoły i soliści dojeżdżają na koszt własny.

Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, że:
a) w przypadku wygrania Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne publiczne wykonywanie utworów oraz opublikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania) członków zespołu/solisty w materiałach promocyjnych związanych z Festiwalem, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
b) zespół/solista upoważnia Organizatora do korzystania z utworów oraz zdjęć składających się na Koncert zespołu/solisty i wykonywanych w ramach Blues na Siewierskim Zamku do dokumentacji, reportażu, a w szczególności udostępnienia utworów Koncertu zespołu/solisty mediom oraz zdjęć wykonywanych przez akredytowanych fotografów dla prasy,
c) w przypadku wygrania Konkursu wyraża zgodę na rejestrację technikami audiowizualnymi Koncertu konkursowego oraz wielokrotne publiczne odtwarzanie nagrania Koncertu
w materiałach promocyjnych związanych z Organizatorem, a także na ich wykorzystywanie
w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora przez czas nieokreślony.
2. W przypadku wystąpienia przez podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Organizatorowi Konkursu z tytułu naruszenia praw do utworu zakwalifikowanego do Konkursu, uczestnik Konkursu, który utwór nadesłał zobowiązuje się podjąć wszelkie działania w celu oddalenia tychże roszczeń, a także pokryje wszelkie szkody i koszty z nimi związane, w tym koszty ewentualnego procesu sądowego oraz obsługi prawnej.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych materiałów.
3. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Jest dostępny
w siedzibie Organizatora pod adresem: MGCKSiT Siewierz ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz oraz www.facebook.com/bluesnasiewierskimzamku
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie konkursowe, niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, nie będzie rozpatrzone.
5. Pytania dotyczące regulaminu Konkursu należy przekazywać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: mgcksit@siewierz.pl lub stanislawwitta@wp.pl.

Załączniki stanowiące integralną część regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


 

Źródło: Blues na Siewierskim Zamku

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.