Kontakt

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
1) Uczestnik wyraża zgodę (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) na wykorzystanie przez Organizatora Bieszczadzkich Spotkań Muzycznych BIES CZAD BLUES wizerunku – zdjęcia oraz nagrania wideo, wykonanego podczas Imprezy i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz nagraniem wideo. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą zgłoszenia przez muzyków, obsługę techniczną oraz widzów imprezy do udziału w Bieszczadzkich Spotkaniach Muzycznych BIES CZAD BLUES.
2) Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału i uczestnictwa w imprezie przez Uczestnika Organizator nabywa całość praw autorskich do wizerunku – zdjęcia oraz nagrania wideo na następujących polach eksploatacji:
-publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie
-równoczesne i integralne odtwarzanie wideo (np. na stronie internetowej Bies Czad Bluesa, jak i na portalu YouTube) i wyświetlanie zdjęć (np. strona internetowa Bies Czad Blues, Facebook i inne).


Poniżej wpisz swoje dane kontaktowe i krótką wiadomość, a postaramy się odpowiedzieć wkrótce.