Fundacja

FUNDACJA BIES CZAD BLUES W CISNEJ

Fundacja Bies Czad Blues w Cisnej zarejestrowana w dniu 19.04.2024 roku w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.
KRS: 0001101334
NIP: 6881307887
Nr rachunku bankowego: PKO BP SA 86 1020 2980 0000 2902 0161 1664

O FUNDACJI:

Celem głównym fundacji jest prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i krajoznawczej oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego poprzez pobudzanie, inkubowanie i wsparcie inicjatyw lokalnych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego i przyrodniczego, a także zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury.

Cel ten realizowany jest przez cele szczegółowe, m.in.:

 1. Rozwój świadomości kulturowej;
 2. Wspieranie i promocja polskich twórców i szeroko pojętej działalności artystycznej;
 3. Wspieranie dialogu artystycznego między artystami różnych dziedzin;
 4. Ożywianie życia kulturalnego Bieszczadów oraz promocja bieszczadzkich artystów w kraju i za granicą;
 5. Wspieranie inicjatyw społecznych, aktywizowanie środowisk lokalnych, umożliwiających różnorodne formy uczestnictwa w kulturze;
 6. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej, artystycznej, społecznej i sportowej;
 7. Inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 8. Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia oraz grup defaworyzowanych zagrożonych wykluczeniem;
 9. Pobudzanie twórczych działań w miejscach z trudnym dostępem do kultury;
 10. Rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. Propagowanie wiedzy o historii i kulturze lokalnej;
 12. Działalność na rzecz rozwoju turystyki;
 13. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury;
 14. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. Propagowanie zdrowego stylu życia;
 16. Promocja i rozwój regionu bieszczadzkiego;
 17. Promocja i organizacja wolontariatu w obrębie działalności kulturalnej.

STATUT FUNDACJI BIES CZAD BLUES:

LINK

STRUKTURA FUNDACJI:

ZARZĄD FUNDACJI:
-Elżbieta Kobus – prezes
-Marek Kobus – członek
-Wiktor Matusik – członek
RADA FUNDACJI:
-Zbigniew Malicki – przewodniczący
-Dorota Wróbel – członek
-Arkadiusz Zyber – członek

Kontakt: Fundacja Bies Czad Blues ; 38-607 Cisna 46 ; e-mail: ela.pegaz@wp.pl