XV Bies Czad Blues – start!

XV Bieszczadzkie Spotkania Muzyczne BIES CZAD BLUES odbędą się w dniach 6-8 sierpnia 2020 r., na terenie Siedliska i Karczmy Brzeziniak w miejscowości Przysłup k/Cisnej.

Program imprezy zamieścimy wkrótce.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas dobrym słowem, motywacją do działania i zakupem karnetów w przedsprzedaży. Ukłony wielkie za wszystkie darowizny małe i duże – wiemy, że wszystkie z serca.

Obecnie obowiązujący nas limit publiczności (150 osób) na koncertach plenerowych został już wyczerpany. Mamy jednak nadzieję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 17 lipca zostaną zmienione obostrzenia dotyczące m.in. wydarzeń plenerowych i będziemy mogli spotkać się w większym gronie 🙂
Poinformujemy Was o tym z radością 🙂
Pozostałe karnety będzie można wówczas kupić bezpośrednio przed imprezą na bramce.
Karnety i wejściówki na jam session z przedsprzedaży – będą do odebrania w czwartek i piątek (6/7.08) wieczorem na bramce.

Uwaga! Do tej pory podczas Bies Czad Bluesa obowiązywały 3 proste zasady:

 • BIES – wędrować: wieczorem blues, rano bieszczadzkie połoniny
 • CZAD – bawić się dobrze
 • BLUES – luz, blues, ale dbać o siebie i innych.
  Ten rok jest wyjątkowy, przyszło nam żyć w czasach epidemii, każdy przeżywa ten czas na swój sposób, każdy ma inne granice lęków i obaw, każdy może mieć inne na ten temat zdanie. Jednak szanujmy się nawzajem, dostosujmy się do obowiązujących przepisów, zróbmy razem “tego bluesa”!
  Dlatego decyzja każdego z nas o udziale w tegorocznym Bies Czad Bluesie jest jednoznaczna z zapoznaniem się z REGULAMINEM i stosowaniem się do jego zapisów.

REGULAMIN – przeczytacie poniżej lub pobierzcie, jako plik w formacie, który Wam odpowiada: PDF ; DOCX ; ODT

Do zobaczenia!
Bądźcie zdrowi!

Ekipa Bies Czad Bluesa

Regulamin

BIESZCZADZKICH SPOTKAŃ MUZYCZNYCH BIES CZAD BLUES 2020

ORGANIZATOR
Organizatorem XV Bieszczadzkich Spotkań Muzycznych BIES CZAD BLUES (dalej Organizator) jest Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic przy współpracy Siedliska i Karczmy Brzeziniak w Przysłupiu.
Bies Czad Blues 2020 odbywa się na terenie Karczmy i Siedliska Brzeziniak w Przysłupiu koło Cisnej w dniach 6-8 sierpnia 2020 r. z udziałem ograniczonej liczby publiczności i zgodnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Wydarzenie nie jest imprezą masową.
Zarząd Stowarzyszenia wyznacza ze swoich członków koordynatora, który staje na czele zespołu organizacyjnego imprezy. Koordynator wydarzenia jest jednocześnie koordynatorem do spraw zdrowotnych.
Za zapewnienie bezpieczeństwa, porządku oraz obowiązujących rygorów sanitarno-epidemiologicznych w czasie trwania festiwalu odpowiadają odpowiednio:

 • Organizator – na terenie wydarzeń plenerowych
 • właściciel Siedliska i Karczmy Brzeziniak – w zakresie funkcjonowania pola namiotowego, pensjonatu, restauracji, obsługi cateringowej i podczas imprezy towarzyszącej – jam session w Karczmie Brzeziniak.
  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności za mienie, rzeczy osobiste, za spowodowanie wypadku wynikającego nie z winy organizatora.

BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE:
Warunkiem wstępu na teren Wydarzenia jest złożenie przez Uczestnika obowiązkowego, osobiście wypełnionego, pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym:
a) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu wiąże się z ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
b) Uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, w dniach Wydarzenia nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, nie przebywał w ciągu ostatnich dwóch tygodni z osobą poddaną kwarantannie bądź zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
c) Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie przez Organizatora Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz służbom porządkowym danych osobowych Uczestnika na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zabrania się udziału w Koncercie osobie chorej na Covid -19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub węchu.
Uczestnik, który zauważy u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie wirusem Covid-19 zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie Organizatora.
Wyraźne oddzielony i oznaczony zostanie teren Wydarzenia – Siedlisko i Karczma Brzeziniak w Przysłupiu (aby uniemożliwić mieszanie się Uczestników z osobami postronnymi).
Strefa publiczności usytuowana musi być w odległości minimum 5 metrów od sceny/artystów. Wprowadzone zostaną oznaczenia poziome, wydzielające odpowiednie strefy, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego. Publiczność zarówno podczas koncertów plenerowych, jak i jam session w karczmie Brzeziniak może zajmować miejsca tylko w wyznaczonych przez organizatorów strefach.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU
Uczestnikami wydarzenia są organizatorzy, artyści, wykonawcy, publiczność i obsługa. Mogą to być osoby, które dokonały zakupu karnetu na koncerty plenerowe lub koncerty plenerowe i imprezę towarzyszą – jam session, a także osoby, które otrzymały imienne zaproszenie, zlecenie występu artystycznego, albo świadczą na rzecz organizatora lub właściciela terenu usługi lub pracę.
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

 • bezwzględne zastosowanie się do wskazań i poleceń służb porządkowych, organizatora oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, pożarowego i publicznego.
 • dezynfekcja dłoni w punktach do tego wyznaczonych (m.in. wejście-bramka oraz scena), posiadania i stosowania własnych materiałów ochrony osobistej (maseczka zakrywająca usta i nos)
 • zachowanie obowiązującego dystansu społecznego (nie dotyczy dzieci poniżej 13 roku życia i ich opiekunów/ek, a także osób, które nie są się w stanie same poruszać i osób, które im pomagają).
 • zachowywanie się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie poszanowania godności osobistej innych, a także mienia publicznego i prywatnego.
 • parkowanie pojazdów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 • przebywanie w pokojach pensjonatów oraz na polu namiotowym i korzystanie z dostępnych tam urządzeń sanitarnych tylko przez zaewidencjonowanych uczestników i za zgodą właściciela
 • osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 • osoby przebywające na terenie wydarzenia bez zgody Organizatora mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu imprezy, a w razie niezastosowania się do poleceń, organizatorzy mają prawo do wezwania policji.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:
1) Uczestnik wyraża zgodę (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny)) na wykorzystanie przez Organizatora Bieszczadzkich Spotkań Muzycznych BIES CZAD BLUES wizerunku – zdjęcia oraz nagrania wideo, wykonanego podczas Imprezy i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz nagraniem wideo. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą zgłoszenia przez muzyków, obsługę techniczną oraz widzów imprezy do udziału w Bieszczadzkich Spotkaniach Muzycznych BIES CZAD BLUES.
2) Z chwilą dokonania zgłoszenia do udziału i uczestnictwa w imprezie przez Uczestnika, Organizator nabywa całość praw autorskich do wizerunku – zdjęcia oraz nagrania wideo na następujących polach eksploatacji:
-publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie i odtwarzanie
-równoczesne i integralne odtwarzanie wideo (np. na stronie internetowej Bies Czad Bluesa, jak i na portalu YouTube) i wyświetlanie zdjęć (np. strona internetowa Bies Czad Blues, Facebook i inne).

BAWMY SIĘ DOBRZE
DBAJMY O SIEBIE I INNYCH

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.